Novinky

Aukční řád a obchodní podmínky, Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky / Ochrana osobních údajů / Aukční pravidla OriginalArte platné od 20.5.2018

Aukční řád a obchodní podmínky OriginalArte

Projekt OriginalArte
se zabývá pořádáním pravidelných internetový aukcí, kde jsou nabízené položky na internetových stránkách www.originalarte.cz. Informace o jejich zahájení a jejich ukončení, tj. datum a čas je vždy uvedeno u každé nabízené položky.


Vysvětlení termínů:
Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala na webu OriginalArte.com.
Dražitel (uživatel portálu OriginalArte) je zaregistrovaná právnická nebo fyzická osoba, uživatel, která splnila podmínky registrace a účastní se aukce
Partner projektu jsou galerie, právnické nebo fyzické osoby vyjmenované v seznamu “Aukční domy a galerie”, kteří jsou vlastníky dražených předmětů a v případě vítězné aukce je mezi těmito Partnery projektu a Dražiteli uzavírána kupní smlouva.
Partneři projektu mohou zplnomocnit OriginalArte k prodeji díla a uzavření kupní smlouvy na dílo.
Vnitřní limit je údaj o minimální částce, za kterou je ten který majitel předmětu aukce tento předmět prodat. Není - li vnitřní limit dosažen nebo překonán, zůstává předmět neprodán.
Limit dražitele značí částku, kterou je dražitel maximálně ochoten za předmět aukce zaplatit.
Po vložení limitu dražitele systém OriginalArte automaticky přihazuje až do výše tohoto limitu.

Práva a povinnosti dražitele
U každé internetové aukce je vždy dražitel povinen se ze zákona zaregistrovat. Údaje poskytnuté pro registraci jsou tajné s ohledem na ochranu osobních údajů, a slouží pouze pro vnitřní potřebu projektu OriginalArte. Údaje nebudou poskytovány třetí osobě a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony ČR.


Při registraci uživatel po zmáčknutí příslušného tlačítka souhlasí s Aukčním řádem a obchodními podmínkami webu OriginalArte a také s poskytnutím svých osobních údajů za podmínek v těchto podmínkách obsažených.


Účastníkem aukce může bát pouze registrovaný dražitel, svéprávná fyzická nebo právnická osoba, která splňuje předpoklady k právnímu jednání a není proti ní vedeno insolvenční řízení nebo jiná zákonná překážka zabraňující vynakládání s majetkem.
OriginalArte s.r.o. si vyhrazuje právo nepovolit zájemci registraci nebo mu omezit přístup ke službám, a to i bez uvedení důvodů.

Pravidla aukcí
Na webu OriginalArte lze nalézt tři druhy aukcí:
A/
Klasická (anglická) aukce, kde aukce probíhá postupně tak, jak přihazují jednotliví dražitelé a vítězem aukce je ten, kdo první přihodil nejvyšší dosaženou částku (má se za to, že pokud je vítězná aukční cena přihozena z limitu dražitele, je tento dražitel, zadavatel takového limitu, vítězem aukce)
B/
Aukce obsahuje vnitřní limit
Je podobná klasické anglické aukci s tím rozdílem, že veškeré příhozy, které jsou nižší než nastavený limit, jsou přijaty celé (nikoliv tedy po jednotlivých krocích). 


Příklad:
Vyvolávací cena je 100, vnitřní limit je 1000, dražitel přihodí 1100, jako přijatý příhoz se objeví částka 1000 (nikoliv tedy částka 100, jak by odpovídalo nejbližšímu dražebnímu kroku - prvnímu příhozu na vyvolávací cenu - při zadané vyvolávací ceně 100.   A dále: částka 1100 se nastaví jako limit dražitele.


Po dosažení vnitřního limitu dražba probíhá identickým způsobem, jako dražba dle bodu A výše.

C/ Dražba končí dosažením nebo překonáním vnitřního limitu
Dražba je podobná dražbě dle bodu B/, při dosažení nebo překonání vnitřního limitu ale okamžitě končí.

Pozn.: Tato průběžná aukce může být provozovatelem portálu kdykoliv ukončena.

Podané příhozy, které ale nedosáhly vnitřní limit, nebudou archivovány.


Příklad:
Vyvolávací cena je 100, vnitřní limit je 1000, dražitel přihodí 1100, jako přijatý příhoz se objeví částka 1100 (nikoliv tedy částka 100, jak by odpovídalo nejbližšímu dražebnímu kroku - prvnímu příhozu na vyvolávací cenu - při zadané vyvolávací ceně 100, ani 1000, jak tomu bylo u příkladu výše, ale rovnou 1100 a dražba skončí s touto dosaženou aukční cenou, tj. 1100.

Dražitel s přístupem do aukce má právo v průběhu aukce učinit příhoz nebo zadat svojí nejvyšší nabídku (limit dražitele).  V případě stanovení výše limitu bude systém automaticky dražit ve prospěch dražitele až do předem stanovené výše tohoto limitu.
Do pole “Přihodit” je možné vložit částku minimálně o dražební krok vyšší, než je částka posledního příhozu nebo (pokud jde o první příhoz) částku vyvolávací. Částka se zadává bez mezer a desetinných míst.

Aukční krok
Výše příhozů musí odpovídat aukčním krokům:

1-20..................................................1 Kč
20 -100.........................................20 Kč
100 - 500................................. ....50 Kč
500 - 5 000 ...............................100 Kč
5000 - 10 000 ..........................500 Kč
10 000 - 50 000 ...................1 000 Kč
50 000 - 100 000  ................5 000 Kč
100 000 - 500 000 ............10 000 Kč
500 000 - 1 000 000 .........50 000 Kč
1 MIO - 50 MIO .................100 000 Kč
nad 50 MIO  .......................200 000 Kč

V případě, že je zadána částka o krok a více vyšší, než jsou zadané limity či aktuální příhozy všech ostatních dražitelů, systém automaticky přihodí pouze částku o krok vyšší než nejvyšší zadaný limit nebo příhoz, a nastaví limit dražitele na zadanou částku 
(tj. systém v dalším průběhu aukce automaticky přihazuje až do výše této částky, tj. do vyčerpání limitu dražitele).

Aukce mohou obsahovat tzv. vnitřní limit, předmět pak není vydražen do té doby, než je tento vnitřní limit dosažen nebo překonán.
To, zda aukce tento vnitřní limit obsahuje či nikoliv, je uvedeno v detailu aukce 
(v případě, že je aukce obsahuje vnitřní limit, objevuje se tu hlášení “Vnitřní limit nepřekonán” příp. “Vnitřní limit překonán”.
Aukce mohou také dosažením či překonáním  vnitřního limiu končit. V takovém případě se v detailu aukce objevuje “Aukce končí dosažením nebo překonáním vnitřního limitu”.
Pozn.:
Provozovatel OriginalArte si vyhrazuje právo příhoz účastníka aukce zrušit v případech, kdy:
I.    Není možné ověřit identitu účastníka, údaje neodpovídají skutečnosti nebo má provozovatel jiné důvody k pochybnosti o důvěryhodnosti účastníka aukce
II.    Dojde ke zničení nebo poškození draženého předmětu v průběhu aukce
III.    Dojde k technickým problémům v průběhu aukce. OriginalArte neručí za potíže s připojením na straně dražitele.

OriginalArte neručí za potíže s připojením na straně dražitele.

Předměty v aukcích
Předměty v aukci jsou popsány, včetně jejich vyvolávací ceny na internetových stránkách OriginalArte. Každé dílo je pečlivě fotograficky zdokumentováno. Barevnost na fotografii nemusí odpovídat realitě.
Nabízené předměty z on-line aukcí je možné připravit k prohlídce v prostorách Partnera projektu obvykle 7 pracovních dnů předem. Předměty, dražené v jednotlivých aukcích na internetových stránkách, budou současně vystaveny vždy v prostorách Galerie Pštrossova23.
Předměty aukcí budou draženy vždy v pořadí (den, čas), které je uvedeno na internetových stránkách OriginalArte.
OriginalArte si vyhrazuje právo zrušit aukci draženého předmětu či změnit její termín z důvodu výpadku serveru či živelné pohromy či jiného závažného důvodu.

Účastník dražeb si je vědom, že na některé z nabízených předmětů se mohou vztahovat níže popsaná práva a povinnosti:
I.    Zákon č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči
II.    Zákon č. 71/1994 Sb. O prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
III.    Zákon č. 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

Vnitřní limit

Majitelé dražených položek mohou požadovat, aby dražba obsahovala tzv. vnitřní limit. Tuto specifickou dražební modalitu OriginalArte umožnuje.
Je to částka, která se nezobrazuje v aukci, zůstává skrytá a pokud není při vítězném příhozu dosažena (vyrovnána) či překročena, dražený předmět se neprodá a po skončení aukce je vrácen majiteli s označením “neprodáno”.
Všechny aukce, které obsahují vnitřní limit, jsou takto označeny (viz výše).

Platební podmínky

Nabízený předmět je ve výsledku prodán tomu dražiteli, který nabídne nejvyšší částku. 
Dražiteli je účtována aukční provize obvykle ve výši 20 % (konkretní výše aukční přirážky je uvedena v detailu každé aukce) z celkové dosažené ceny.

K provizi se dále připočítává DPH v právě platné sazbě.


Celková cena vydraženého předmětu je zpravidla zaokrouhlena na celých 50 Kč.
Vyúčtování je dražitelům zasláno vždy do dvou pracovních dnů po ukončení aukce, vydražený předmět je možné vyzvednout po jeho zaplacení, nejdříve následující den poté, co byla platba připsána na účet OriginalArte nebo Partnera projektu, pokud není sjednáno jinak.

Na portálu LiveBid je aukční přirážka OriginalArte ve výši 24 %, pokud není v podmínkách aukce uvedeno jinak.
Platba za vydražené položky musí být provedena nejpozději do 14 dnů od ukončení dražby, a to následujícím způsobem:

 I.  Převodem na účet č. 2104490015/2700 vedený u banky UniCredit Praha, variabilní symbol: č. aukce, položka (např.: 441, kde č. 44 je číslo aukce a číslo 1 je položka)

( II.  Platba v hotovosti či platební kartou v Galerii Pštrossova23 - pozastaveno)

 III.  Platba kartou on-line přes server (připravujeme)

 IV.  Platba na dobírku (přes společnosti Česká pošta, PPL, DHL a další.) V tomto případě veškeré náklady spojené s přepravou nese dražitel. OriginalArte nezodpovídá za případné škody vzniklé od okamžiku převzetí vydražených předmětů k přepravě smluvním přepravcem. )

Pozn.: Modality II-III-IV zatím nedostupné.Uskladnění vydražených předmětů v prostorách partnerů projektu je bezplatné po dobu 40 kalendářních dní ode dne ukončení aukce, poté je účtováno jejich skladné ve výši 10,- Kč za každý započatý kalendářní den.
Pokud vydražitel neuhradí celou částku kupní ceny a aukční přirážky v termínu splatnosti, provozovatel OriginalArte si vyhrazuje právo vymáhat po vydražiteli jeho úhradu, na náklady vydražitele. V případě neuhrazení celé částky do 14 kalendářních dnů ode dne vydražení předmětu má provozovatel OriginalArte právo od kupní smlouvy odstoupit.
Dražitelé, kteří nedodrží podmínky aukční vyhlášky nebo se jinak proviní proti pravidlům aukcí OriginalArte, mohou být blokováni nebo vyloučeni z aukcí OriginalArte (může jim být zrušena registrace).

Limity zodpovědnosti OriginalArte
Aukce OriginalArte jsou prostředníkem při sjednávání kupní smlouvy mezi majitelem díla a dražitelem. Zpravidla je OriginalArte vybavena plnou mocí majitele draženého předmětu,  opravňující k uzavření kupní smlouvy na předmět aukce jménem majitele s vítězným dražitelem.
OriginalArte ale v těchto případech nepřebírá zodpovědnost za kvalitu a pravost nabízených předmětů a neodpovídá ani za škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s podvodným jednáním některé ze stran obchodu.
OriginalArte je prostředníkem, který dává k dispozici svoji webovou aplikaci za účelem nalezení vhodného kupce pro položku v majetku prodávajícího a neručí za žádný z údajů, které uvedl majitel v popisu a detailech dražené položky.

Možnost nabízet předměty v aukcích
Možnosti vkládat předměty do aukcí je otevřená každému, kdo byl schválen jako "Partner projektu OriginalArte". Majitel OriginalArte si vyhrazuje právo rozhodovat o vkládání jednotlivých předmětů do aukcí dle vlastního uvážení.

Reklamační řád
Platí, že dražená díla jsou popsána a fotografována jejich vlastníky. OriginalArte dbá na to, aby Partneři projektu (tj. vlastníci, majitelé dražených nebo vystavovaných předmětů) uváděli co nejúplnější údaje a snažili se o co nejvěrnější zobrazení nabízených předmětů.
Partneři projektu (tj. majitelé) dále ručí za to, že dílo odpovídá popisu a zobrazení.
U každého draženého předmětu se uvádí pouze takové poškození, které výrazně ovlivňuje jeho uměleckou hodnotu. Díla mohou být po zásahu restaurátora, mírně poškozená či na nich může být viditelný jiný zásah. Každý zájemce má možnost si nabízené předměty před dražbou prohlédnout.
Nicméně, OriginalArte v žádném případě neodpovídá za případné barevné odchylky na fotografiích uvedených na webových stránkách nebo chyby v jejich popisu. Tyto údaje zadávají přímo vlastníci dražených nebo vystavovanýh předmětů, Partneři projektu.
Při převzetí vydraženého předmětu je klient povinen si dílo sám zkontrolovat a v případě poškození, které nebylo uvedeno během aukce v popisu díla, na něj upozornit. Na pozdější reklamaci se nemusí brát zřetel.
OriginalArte působí v roli zprostředkovatele prodeje a zodpovídá výhradně za technicko-obchodní parametry webových stránek. Reklamace týkající se vlastního předmětu aukce nebo prodejní výstavy, jeho kvality, opomenutí nebo nesprávného popisu předmětu nebo reklamace pravosti a úplnosti předmětů dražby nebo prodejních výstav musí být adresovány přímo vlastníkům (Partnerům projektu), OriginalArte může v těchto případech rovněž působit v roli zprostředkovatele. 
Obvyklá lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dní.


Ochrana osobních údajů
OriginalArte s.r.o. (dále OA), provozovatel webových stránek www.originalarte.com, plně respektuje a chrání osobní integritu každého návštěvníka a uživatele těchto stránek. OA považuje Vaše osobní údaje za soukromé a důvěrné a uchovává je v souladu s příslušnou legislativou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.


Údaje slouží výhradně k provozování předmětu činnosti webu www.originalarte.com, tj. ke zprostředkování prodeje uměleckých děl mezi majiteli (Partnery projektu, tj. galeriemi a kurátory) a jejich kupci, uživateli těchto stránek (fyzické či právnické osoby), vč. marketingové podpory této aktivity. Web rovněž užívá údaje z veřejných zdrojů o autorech uměleckých děl; tyto údaje shromažďuje v oddílu “Autoři”.


Veškeré osobní údaje uživatelů webu jsou zašifrovány a přístup k nim mám pouze pověřený správce.


Náš web používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace generované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech.
Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky.

Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
OriginalArte s.r.o.


Datum aktualizace: 1. ledna roku 2021Archiv

-----------


Aukční řád prodejní internetové aukce OriginalArte na portálu Live bid dne 13.12.2020Vysvětlení termínů: 
Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala na webu LiveBid do aukce OriginalArte. Dražitel je zaregistrovaná právnická nebo fyzická osoba, uživatel, která splnila podmínky registrace a účastní se aukce.


Limit dražitele značí částku, kterou je dražitel maximálně ochoten za předmět aukce zaplatit.


Po vložení limitu systém automaticky přihazuje až do výše tohoto limitu.

Práva a povinnosti dražitele 
U každé internetové aukce je dražitel povinen se zaregistrovat. Údaje poskytnuté pro registraci jsou tajné s ohledem na ochranu osobních údajů, a slouží pouze pro vnitřní potřebu organizátora aukce. Údaje nebudou poskytovány třetí osobě a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony ČR. 


Při registraci uživatel po zmáčknutí příslušného tlačítka souhlasí s Aukčním řádem a obchodními podmínkami webu OriginalArte a také s poskytnutím svých osobních údajů za podmínek v těchto podmínkách obsažených.Účastníkem aukce může bát pouze registrovaný dražitel, svéprávná fyzická nebo právnická osoba, která splňuje předpoklady k právnímu jednání a není proti ní vedeno insolvenční řízení nebo jiná zákonná překážka zabraňující vynakládání s majetkem. 


OriginalArte si vyhrazuje právo nepovolit zájemci registraci nebo mu omezit přístup ke službám, a to i bez uvedení důvodů.

Pravidla aukcí
Internetová aukce není dražbou ve smyslu zákona.

Dražitel s přístupem do aukce má právo v průběhu aukce učinit příhoz nebo předem zadat svojí nejvyšší nabídku (limit dražitele). 
V případě stanovení výše limitu bude systém automaticky dražit ve prospěch dražitele až do předem stanovené výše tohoto limitu. Aukce probíhá postupně tak, jak přihazují jednotliví dražitelé a vítězem aukce je ten, kdo přihodil nejvyšší částku.

Pokud je vítězná aukční cena přihozena z limitu dražitele, je tento dražitel, zadavatel takového limitu, vítězem aukce.
Aukční krok

Výše příhozů musí odpovídat aukčním krokům:
Kč 1-20……………………………..…………..1
Kč 20 -100…………….………………………20
Kč 100 - 500………..…………………………50
Kč 500 - 5 000 ………………………………100
Kč  5000 - 10 000 …..……………………….500
Kč 10 000 - 50 000 ………………………..1 000
Kč 50 000 - 100 000  ……..……………….5 000
Kč 100 000 - 500 000 ……………..……..10 000
Kč 500 000 - 1 000 000 ………………….50 000
Kč 1 MIO - 50 MIO …………………..….100 000 


nad Kč 50 MIO  …………………………200 000 Kč
OriginalArte si vyhrazuje právo příhoz účastníka aukce zrušit v případech, kdy:


I.    Není možné ověřit identitu účastníka, údaje neodpovídají skutečnosti nebo má provozovatel jiné důvody k pochybnosti o důvěryhodnosti účastníka aukce


II.    Dojde ke zničení nebo poškození draženého předmětu v průběhu aukce


III.    Dojde k technickým problémům v průběhu aukce.


OriginalArte neručí za potíže s připojením na straně dražitele.Předměty v aukcích
Předměty v aukci jsou popsány, včetně jejich vyvolávací ceny na internetových stránkách LiveBid, a současně na webu OriginalArte.

Každé dílo je pečlivě fotograficky zdokumentováno.

Barevnost na fotografii nemusí odpovídat realitě. Předměty dražené v jednotlivých aukcích a na internetových stránkách možné si prohlédnout po dohodě v prostorách Galerie Pštrossova 23, případně u partnerů.

OriginalArte neručí za autenticitu prodávaných děl kromě případů, kdy je součástí díla Certifikát autenticity OriginalArte.

Všechna díla je možné si před aukcí prohlédnout, ev. přizvat (na náklady Dražitele) znalce. 

OriginalArte si vyhrazuje právo zrušit aukci draženého předmětu či změnit čas dražby nebo pořadí  bez udání důvodu.

Účastník dražeb si je vědom, že na některé z nabízených předmětů se mohou vztahovat níže popsaná práva a povinnosti:I.    Zákon č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči


II.    Zákon č. 71/1994 Sb. O prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty


III.    Zákon č. 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů


Platební podmínky 
Nabízený předmět je ve výsledku prodán tomu dražiteli, který nabídne nejvyšší částku.  


Dražiteli je účtována aukční provize ve výši 24 %.


POZOR! V charitativní aukci pro Diakonii je aukční přirážka stanovena na 10%!


OriginalArte není plátce DPH.Vyúčtování je dražitelům zasláno vždy do pěti pracovních dnů po ukončení aukce, vydražený předmět je možné vyzvednout po jeho zaplacení, nejdříve následující den poté, co byla platba připsána na účet OriginalArte, pokud není sjednáno jinak. 
Platba za vydražené položky musí být provedena nejpozději do 14 dnů od ukončení dražby, a to bankovním převodem na účet č. 2104490015/2700 vedený u banky UniCredit Praha, variabilní symbol: č. položky v aukci.

Do zprávy pro příjemce napište své příjmení / název díla.

Platby v hotovosti nebo kartou prozatím nejsou akceptovány.

V případě problémů nás kontaktujte.Uskladnění vydražených předmětů je bezplatné po dobu 60 kalendářních dní ode dne ukončení aukce, poté je účtováno jejich skladné ve výši 10,- Kč za každý započatý kalendářní den. 


Pokud vydražitel neuhradí celou částku kupní ceny vč. aukční přirážky v termínu splatnosti, OriginalArte si vyhrazuje právo vymáhat po vydražiteli jeho úhradu, na náklady vydražitele.

Vyzvednutí je možné po předchozí tel. dohodě na tel. 603526288, obvykle v Út. nebo Čt., 13.00 - 18.00 na adrese Galerie Pštrossova 23, 110 00.  V době nouzového stavu je tel. objednání nezbytné.


V případě neuhrazení celé částky do 30 kalendářních dnů ode dne vydražení předmětu má provozovatel OriginalArte právo od kupní smlouvy odstoupit.Dražitelé, kteří nedodrží podmínky aukční vyhlášky nebo se jinak proviní proti pravidlům aukcí OriginalArte, mohou být blokováni nebo vyloučeni z aukcí OriginalArte (může jim být zrušena registrace). Limity zodpovědnosti

OriginalArte

Reklamační řádOriginalArte ručí za to, že dílo odpovídá popisu a zobrazení. 


U každého draženého předmětu se uvádí pouze takové poškození, které výrazně ovlivňuje jeho uměleckou hodnotu.

Díla mohou být po zásahu restaurátora, mírně poškozená či na nich může být viditelný jiný zásah.

Každý zájemce má možnost si nabízené předměty před dražbou prohlédnout. 
OriginalArte v žádném případě neodpovídá za případné barevné odchylky na fotografiích uvedených na webových stránkách nebo chyby v jejich popisu. Při převzetí vydraženého předmětu je klient povinen si dílo sám zkontrolovat a v případě poškození, které nebylo uvedeno během aukce v popisu díla, na něj upozornit. Na pozdější reklamaci se nemusí brát zřetel. 


Obvyklá lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dní. 

Ochrana osobních údajů
OriginalArte plně respektuje a chrání osobní integritu každého návštěvníka a uživatele a považuje Vaše předané osobní údaje za soukromé a důvěrné a uchovává je v souladu s příslušnou legislativou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Údaje slouží výhradně k provozování předmětu činnosti webu www.originalarte.com, tj. ke zprostředkování prodeje uměleckých děl.

OriginalArte používá údaje z veřejných zdrojů o autorech uměleckých děl; tyto údaje shromažďuje v oddílu “Autoři”. 
Veškeré osobní údaje uživatelů webu jsou zašifrovány a přístup k nim mám pouze pověřený správce  portálu OriginalArte.Aktualizace: 11/2020OriginalArte s.r.o.


Pštrossova 198/23,

110 00 Praha 1


Email: info@originalarte.com


Tel. +420 603 526 288