Novinky

Komisionářská smlouva - vzor
VZOR

Komisionářská smlouva ze dne ……………………………

OriginalArte s.r.o.
(OriginalArte aukční portál / Galerie Pštrossova 23)
Pštrossova 198/23
110 00Praha 1
IC 24686999

zastoupená

Ing. Milan Hofman
Tel.  603526288
Email: info@originalarte.com
jednatel
dále jako Komisionář

a

Jméno
Adresa:
č. OP:
Tel.
Email:
Bank. účet:

dále jako Komitent

(také jako „Smluvní strany“)

se dohodly na následujícím:

0/ Preamble

Komisionář touto smlouvou přebírá umělecké a další předměty v majetku Komitenta za účelem jejich prodeje třetím osobám za podmínek dále dohodnutých v této smlouvě.

1/ Předmět smlouvy

Komisionář se zavazuje vyvinout úsilí k obstarání prodeje předmětů pro Komitenta na jeho účet vlastním jménem. Za tímto účelem se Komisionář zavazuje převzít předměty od Komitenta a opatrovat je v souladu s touto smlouvou.

V případě prodeje třetí osobě se Komitent zavazuje zaplatit komisionáři za obstarání tohoto prodeje Odměnu.

2/ Způsob a rozsah komisionářské činnosti

Komisionář se zavazuje vyvinout úsilí k obstarání prodeje Předmětu následujícím způsobem:

nabízet předmět veřejně v internetových aukcích OriginalArte na portálech www.OriginalArte.com a www.Livebid.cz
nabízet předmět veřejně v internetové prodejní galerii OriginalArte
nabízet předmět veřejně prostřednictvím aukcí nebo prodejních webů dalších subjektů na trzích v ČR i v zahraničí
nabízet předmět přímým prodejem

Komisionář začne tuto činnost vyvíjet okamžitě dle svých časových možností,
po dobu min. 12ti měsíců s možností prodloužení.

Komitent výslovně prohlašuje, že s tímto postupem souhlasí, je srozuměn s pravidly pro prodeje formou aukce nebo prodejní výstavy na portálu OriginalArte.

Komisionář a Komitent se dohodli, že předmět bude nabízen v aukci nebo prodáván v prodejní galerii za minimální prodejní cenu dohodnutou v Příloze 1 této smlouvy.

Komitent uděluje Komisionáři bezúplatný souhlas k tomu, aby Komisionář dle svého uvážení vyhotovil libovolné množství fotografií předmětu za účelem propagace. Současně uděluje souhlas k tomu, aby Komisionář všechny jím vyhotovené fotografie předmětu užíval, zveřejnil na internetu nebo v reklamním tisku a to i po skončení této smlouvy.

3)  Převzetí předmětu Komisionářem

Komitent se zavazuje předat Komisionáři předmět v den nabytí účinnosti této Smlouvy, a to vč. Veškerých dokladů a dokumentů s Předmětem souvisejících.
V případě, že je při opatrování předmětu nutné dbát zvýšené opatrnosti nebo péče, je Komitent povinen na tuto skutečnost Komisionáře upozornit.

Podpisem této smlouvy, případně podpisem "Potvrzení o převzetí předmětu do aukčního prodeje" Komitent potvrzuje, že předmět předal Komisionáři tak, aby jej skladoval a opatroval v souladu s povahou Předmětu a možnostmi Komisionáře, a to bezúplatně.

Podpisem této Smlouvy Komitent potvrzuje, že předmět předal Komisionáři a Komisionář potvrzuje, že předmět převzal, a to ve stavu uvedeném v "Potvrzení o převzetí předmětu do aukčního prodeje", případně dalších dokumentech přiložených ke smlouvě.

Komisionář se zavazuje nahradit Komitentovi škodu vzniklou na předmětu od jeho převzetí do jeho vydání, kterou zavinil, a to maximálně do výše dohodnuté
minimální ceny (vyvolávací ceny).  Smluvní strany výslovně vylučují  z plnění veškeré následné škody a také škody, které jsou mimo kontrolu Komisionáře
(zejména přírodní katastrofy, povodeň, požár, nebo v důsledku nezákonného postupu třetích osob - krádež, loupež atp.).

Pokud Komitent požaduje, aby byl předmět pojištěn, je povinen jej pojistit na vlastní náklady.

Komitent uděluje Komisionáři souhlas k tomu, aby předmět po celou dobu, kdy jej bude uchovávat, užíval a nakládal s ním dle svého uvážení v takovém rozsahu, aby byl co nejlépe naplněn účel této smlouvy, zejména aby
vystavil předmět ve svém sídle
umožnil osobní prohlídku předmětu zájemcům o jeho koupi
umožnil prohlídku předmětu znalci, restaurátorovi či jinému odborníku a to i opakovaně
pořídil fotografie za účelem propagace předmětu

4) Odměna Komisionáře

Komitent se zavazuje zaplatit Komisionáři za obstarání prodeje předmětu odměnu ve výši obvykle 20 % z kupní ceny dosažené na aukci (tj. z částky nejvyššího příhozu).

Procento může být dohodnuto v odlišné výši v "Potvrzení o převzetí předmětu do aukčního prodeje".

V případě přímého (poaukčního) prodeje činí  odměna Komisionáři
30 % z realizované kupní (resp. prodejní) ceny.

V případě, že prodej jednotlivého díla je ze zákona zatížen odvodem firmě Gestor (4%), zvyšuje se odměna Komisionáře o tato 4 %.

Příklad 1: Dílo bylo prodáno v aukci, nejvyšší příhoz činí 100 000,- Kč. Odměna Gestor činí 4 % z této částky, tj. 4 000,- Kč. Odměna Komisionáře činí obvyklých 20 % z ceny nejvyšší nabídky, tj. 20 000,-. Komitent tedy obdrží částku Kč 76 000,- Kč. 

Příklad 2: Dílo bylo prodáno v aukci. Odměna Komisionáři byla v "Potvrzení o převzetí předmětu do aukčního prodeje" stanovena na 12 % z ceny nejvyššího příhozu v aukci. Nejvyšší příhoz činil 10 000,- Kč. Komitent tedy obdrží částku 8 800,- Kč.

Příklad 3: Dílo se v aukci nepodařilo prodat za cenu vyvolávací, která činila 100 000,- Kč. Nicméně, dílo pak bylo prodáno v poaukčním prodeji za cenu dohodnutou s kupujícím, která činila 125 tis. Kč. Odměna Gestor činí 4% z této částky, odměna Komisionáře 30 %, tj. Komitent obdrží částku 82 500,- Kč.

Komitent výslovně souhlasí s tím, aby částka odměny byla odečtena od kupní ceny hrazené Komisionářem Komitentovi.

5) Doba trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
Smlouva může být ukončena Komisionářem z jakéhokoliv důvodu písemnou výpovědí doručenou Komitentovi na jeho email uvedený v záhlaví této smlouvy.

6) Povinnosti Komisionáře:

Komisionář se zavazuje nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude uhrazena kupujícím plná výše kupní ceny za předmět a předmět byl současně převzat kupujícím bez výhrad, uhradit komitentovi sjednanou kupní cenu za prodej předmětu, poníženou o dohodnutou částku odměny. Obvykle tato lhůta činí 4-5 týdnů od skončení aukce, výjimečně i později.

Částka pak bude převedena na účet Komitenta.  

7) Prohlášení a povinnosti Komitenta

Komitent tímto prohlašuje, že není v úpadku a nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, je výlučným vlastníkem předmětu a není ničím omezen ve své dispozici s ním,

Předmět není falzum a neexistují žádné okolnosti, které by měly nebo mohly mít vliv na autentičnost, autorství nebo originalitu předmětu.

Předmět je prostý jakýchkoliv právních vad nebo závazků třetích osob, není předmětem restitučních nároků-

Komitent před uzavřením této smlouvy písemně sdělil Komisionáři všechny informace a předal všechny dokumenty, které jsou podstatné a relevantní pro zamýšlený prodej předmětu.

Komitent je povinen uhradit veškerou vziklou škodu, která by Komisionáři vznikla v případě porušení ustanovení povinností komitenta v tomto bodě.

Komitent se zavazuje, že ohledně předmětu neuzavřel žádnou další smlouvu o obstarání prodeje či jinou obdobnou smlouvu a ani ji neuzavře po dobu trvání této smlouvy.

8) Postup při neuzavření kupní smlouvy

V případě, že komisionář bude řádně vyvíjet svoji činnost dle této smlouvy a předmět bude nabízen alespoň ve třech aukcích a přesto nedojde k jeho prodeji, může komisionář nabídnout předmět k opakovanému prodeji za cenu o 30 % nižší než  byla stranami stanovena dohodnutá minimální prodejní cena. 

Pokud ani tato snížená cena nepovede k prodeji, může Komisionář vypovědět smlouvu nebo navrhnout Komitentovi snížit minimální prodejní cenu o dalších až 50 %.

V případě, že předmět nebude prodán do 15-ti měsíců od podpisu smlouvy za minimální cenu, nebo za cenu sníženou, se strany dohodnou na dalším postupu, tj. Komitent si může předměty převzít zpět nebo je za dohodnutých podmínek ponechat Komisionáři k dalšímu prodeji.

Komitent potvrzuje, že v případě, že mu bude doručena výpověď na předmět z této smlouvy, si předmět převezme zpět ve lhůtě do 30 dnů. V případě, že si
předmět nepřevezme, je Komisionář oprávněn předmět nabízet za cenu dle vlastní úvahy, anebo předmět skladovat za cenu 10,- Kč/ks za každý den skladování.

V případě, že předmět nebude Komitentem převzat ve lhůtě do 6 měsíců ode dne doručení výpovědi, je Komisionář oprávněn na náklady Komitenta předmět zničit.

V případě, že Komitent si předmět převezme, je povinen jakékoliv vady písemně sdělit Komisionáři v okamžiku převzetí předmětu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel

9) Odstoupení od smlouvy

Každá ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy jednostranně odstoupit pouze v případě podstatného porušení smluvního závazku druhou Smluvní stranou. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení druhé straně.

Komisionář je oprávněn odstoupit od smlouvy jednostranně a okamžitě v případě, že se ukáže, že předmět je falzum.

Komitent je srozuměn a výslovně souhlasí s tím, že s ohledem na ochranu dobrého jména Komisionáře není oprávněn odstoupit od smlouvy ani ji vypovědět poté, co byl předmět nabízen v internetové online aukci a ve lhůtě 60 dnů po jejím skončení.

10) Doručování a součinnost Smluvních stran

Veškeré písemnosti týkající se této smlouvy budou zasílány na emailové adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností o doručení se má za to, že písemnost byla doručena třetím dnem po nepochyně prokazatelném odeslání. Odmítnutí převzetí zaslané písemnosti má účinky doručení.

11) Závěrečná ustanovení

Komitent prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., a že není osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 1 stejnopisu.

Přílohy:  Příloha 1  - seznam předmětů / Protokol o převzetí do aukce
V ……………………… dne …………….20..
                        

                    
..........................................                 …………………………………………….

Komisionář  (OriginalArte s.r.o.)          KomitentPříloha 1