Melichar Jan Zikmund

1904-1982 Malíř, grafik, restaurátor

Jan Zikmund Melichar se narodil 17. 5. 1904 v Praze. Studoval u V. Nechleby a J. Loukoty na pražské Akademii výtvarných umění (1924 - 1926) a ve večerních kurzech profesorů Maka a Kulece na Ukrajinské akademii v Praze. Maloval především portréty, žánrové obrazy a zátiší, pracoval jako restaurátor, věnoval se volné i užité grafice. Zcela ojedinělý zájem projevoval o květenu, a to jak volně kvetoucí v přírodě, tak zdobnou ve vázách a botanickou, vědecky přesnou ilustraci atlasů a školních tabulí. Také ilustroval dětské knihy. Restaurátorsky se podílel na opravách Reinerových fresek kostela u sv. Kateřiny v Praze, malovaných stropů v Toskánském paláci a na Maltézském náměstí v Praze, restauroval malby Švabinského a Preislera v pražském Obecním domě. Účastnil se Pražských salonů. Zdroj: - Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2002 - Nový slovník československých výtvarných umělců

Aukce

Přímý prodej