Jelínek Jiří (Remo)

1901 - 1941 Malíř a kreslíř.

Studoval na akademii v Praze u Vlaha Bukovace a Jakuba Obrovského. Seznámil se roku 1922 na Jadranu s Toyen a Jindřichem Štyrským. Vystavoval v Devětsilu. Vzdělával se v Paříži u Fr. Kupky. Obdobně jako Toyen, používal přezdívku Remo (vymyslel si ji zřejmě sám), kterou krátkodobě uváděl během členství v Devětsilu, avšak později se opět vrátil ke svému původnímu jménu. Jelínek se stal jedním z představitelů abstraktního malířství a následně důležitou osobností skupiny Kvart. Stal se členem skupiny Abstraction - Creátion (Hans Arp, Piet Mondrian, Kandinsky a další). S touto společností úspěšně vystavoval. Ovlivněn Derainem a japonskou kresbou. Tvořil do roku 1938 abstraktní kompozice. Maloval také dělníky, továrny, tváře žen a zátiší. Patří k nejvýznamnějším malířům meziválečného období. Zahynul v Mathausenu. ... Zápis v archivu NG: ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE VPRAZEJIŘÍ JELÍNEK(* 1901–†1941)Inventář osobního fonduČasové rozmezí: 1918–1941(1946)Značka fondu: 80Číslo evidenčního listu NAD: 1Evidenční číslo inventáře: 179Zpracovala:Jiřina Janišová, Lucie VečerníkováMísto: Praha 1995, 2019 Jiří Jelínek(1901–1941)Jiří Jelínek (Remo) se narodil 12. srpna 1901 v rodině inženýra králodvorských železáren. Životní cesta ho vedla přes berounské reálné gymnázium, kde maturoval s vyznamenáním, na pražskou Akademii výtvarných umění. Tam v letech 1920 až 1926 prošel všeobecnou školou uprofesorů Vlaho Bukovace a Jakuba Obrovského, i speciálkou Karla Krattnera. V roce 1922 se seznamuje na Jadranu s Toyen a Jindřichem Štýrským. Jeho hledání svého uměleckého směru vedlo k Devětsilu, se kterýmvystavoval v roce 1923. V letech 1928až 1930 pobýval díky stipendiu města Broumova v Paříži, kde se stýkal s Toyen, seŠtyrským a FrantiškemFoltýnem. Krátce se stalžákem Františka Kupky. V té době patřil dovýznamné umělecké skupiny Abstraction-Creátion (Hans Arp, Piet Mondrian, Kandinsky a další) s nížúspěšně vystavoval.Jelínek se abstrakci věnoval do roku 1935, kdy spoluzakládal skupinu Kvart.V polovině třicátých let vyzrává, maluje Španělku –jako symbol antifašistickéhoboje. Tragika našeho národního osudu se odráží v jeho dílech Rok 1938 a Plačící žena. Zralost Jelínkova díla se projevuje na velkých přehlídkách soudobého umění ve Zlíně. Na prvním salonu vystavil obrazDynamika barevných protikladů, natřetím salonu sociální kresbu Dělník. Na výstavě berounských výtvarníků v roce 1939 zaujal kresbou Mladý kovák.Od roku 1941 se Jelínek stává řádným členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Jeho jméno se vyskytuje vedle jmen udávajících směr našemu výtvarnému životu. Vedle figurálních kompozic se setkáváme i s jeho zátišími a krajinami.Realizoval se též jako knižní grafik.Jelínkovo umění je krutě přervané v poslední den roku, kdy se dožil čtyřiceti let. Jeho životní osudy s tragickým koncem za ostnatými dráty koncentračního tábora Mauthausen dosvědčují Jelínkovu charakterovou vyhraněnost i uměleckou nesmlouvavost. Jiří Jelínekzemřel 30. 12. 1941.LiteraturaMácelová Lompártová Marta, Linie, barva, tvar in: Ateliér, roč. 1, č. 15, 1988/10/11, s. 3Rousová Hana, Linie, barva, tvar včeské malbě, kresbě a plastice třicátých let, Praha 1988Ságner Augustin, Jiří Jelínek (In memoriam) in: Kvart, roč. 4, č. 1, 1945, s. 20Štěpánek Pavel, Střet snů a skutečnosti (Umění mezi dvěma válkami) in: Ateliér, roč. 2, č. 12, 1989/06/13, s.5Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A-K), Ostrava 1993Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Praha 1995Vývoj a dějiny archivního fonduPísemná pozůstalost Jiřího Jelínka byla předána do Archivu NG FrantiškemŠmejkalem roku 1983 na základě soudního rozhodnutí opozůstalosti Jelínkovy bývalé manželky Boženy Žaludové.Archivní charakteristika fonduFond Jiřího Jelínka není příliš rozsáhlý. Největší část zaujímají doklady samotného umělce, další se vztahují kjeho pozůstalosti po smrti vroce 1941. Vsouboru osobních dokladů převažují různá vysvědčení a průkazy, které umožňují detailně studovat Jelínkovu uměleckou dráhu a působení vnejrůznějších spolcích.Více informací o malířových pracích můžeme získat na základě studia jeho rukopisných poznámek, kde detailně rozebíral budoucí podobu svých obrazů. Především se zabýval otázkou barev. Jeho díla můžeme sledovat i na souboru fotografií. Mezi tisky převažují pozvánky a katalogy výstava výstřižkysčlánky o Jelínkovi.Záznam o uspořádání fondu a sestavení pomůcky Inventář byl vytvořen vsouladu se Zásadami pro zpracování osobních archivních fondů a pro psaní jejich inventářů, platných ve shodě sprováděcí vyhláškou č.645 zákona č. 499/2004 Sb. Oarchivnictví a spisové služběa o změně některých zákonů. Vrámci vnitřní skartace byly vyřazeny pomocné obálky a desky.Fond zpracovala Jiřina Janišovávroce 1995a doplnila Lucie Večerníková roku 2018. Je uložen pod přírůstkovýmčíslem AA 2990

Aukce

Jiří (Remo) Jelínek

Zátiší se džbánem a ovocem

Vyvolávací cena 150 000 CZK
Aktuální cena 150 000 CZK
Limit nepřekonán Co je to?

Přímý prodej